PDF Drukuj Email

 Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja     w Przeworsku.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja     w Przeworsku.

I SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI "STROFY O OJCZYŹNIE"

Szczegółowe informacje w regulaminie:
https://docs.google.com/…/1l2A6oTG7EecOyTIOXaCAl705Qu…/edit…

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja     w Przeworsku.

 


 

SZKOLNY KONKURS FIZYCZNY „ODKRYWAMY ZJAWISKA FIZYCZNE” 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7. Pracą konkursową jest krótki film prezentujący doświadczenia z zakresu wybranego zjawiska fizycznego. Termin składania prac -  26 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje u nauczyciela fizyki Pani Edyty Sochackiej.

                                                                                                                                                                             ZAPRASZAMY

 


 PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

 

 

Lp

 

Przedmiot

zamówienia

 

Rodzaj zamówienia

Przewidywany

tryb udzielenia

zamówienia

Orientacyjna wartość

netto zamówienia

w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

1.

 

 

Artykuły spożywcze

 

dostawa

 

Przetarg

nieograniczony

 

168 000,00

 

Listopad 2018

 


 

 

Przeworsk, dnia  19.12.2017

 

Zamawiający

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Lwowska 11

37-200 Przeworsk

 

                                                    Wykonawcy

                                                        uczestniczący w postępowaniu

                                                        nr 1/2017.

 

 

                                                                                    INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

 

Nazwa zamówienia : Dostawa artykułów spożywczych

Zamawiający:   Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk, działając na mocy art.86, ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych    (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm)  zwana dalej ustawą   Pzp zawiadamia, że:

1.      Otwarcie ofert odbyło się w dniu   15.12.2017 godz. 11.00

       w Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk

2.      Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi:

           Pakiet II:  Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne   67 782 zł

3.      Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Pakiet II: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

 

Nazwa  firmy  i  adres Wykonawcy

 

 

Cena

 

Termin

dostawy

Liczba przyznanych punktów w kryterium cena + termin dostawy

 

Termin realizacji zamówienia

 

Warunki płatności

 

 

Zakład  Rzeźniczo – Wędliniarski

Karol  Benbenek

ul. Podzamcze

 37-200 Przeworsk

 

 

 

59 151,19

 

 

7.00 – 7.30

 

 

100

 

 

02.01.2018 – 31.12.2018

 

Zgodne

z SIWZ

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OLIMPEK

Sp. Z o.o.

ul. Ciasna 12

35-232 Rzeszów

 

 

 

Ofertę wykluczono

z postępowania

 

 

 

 

 


 

 

Przeworsk, dnia  15.12.2017

 

Zamawiający

Szkoła Podstawowa Nr 2

Ul. Lwowska 11

37-200 Przeworsk

 

                                                    Wykonawcy

                                                        uczestniczący w postępowaniu

                                                        nr 1/2017.

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

Nazwa zamówienia : Dostawa artykułów spożywczych

Zamawiający:   Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk, działając na mocy art.86, ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych    (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm)  zwana dalej ustawą   Pzp zawiadamia, że:

1.      Otwarcie ofert odbyło się w dniu   15.12.2017 godz. 11.00

       w Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk

2.      Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi:

a)     Pakiet I:     Artykuły spożywcze :   137 862 zł

b)     Pakiet II:  Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne: ……………………….. zł

3.      Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Pakiet I: Artykuły spożywcze

 

Nazwa  firmy  i  adres Wykonawcy

 

 

Cena

 

Termin

dostawy

Liczba przyznanych punktów w kryterium cena + termin dostawy

 

Termin realizacji zamówienia

 

Warunki płatności

 

 

Firma Handlowa LOBEX

Roman Chmura Marcin Flejszar

ul. Studzińska 2, 37-200 Przeworsk

 

 

 

133 749,53

 

 

7.00 – 7.30

 

 

100

 

02.01.2018 – 31.12.2018

 

Zgodne

z SIWZ

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,

a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny w jedynym kryterium Cena + termin dostawy - oferta uzyskała największą liczbę punktów -100 punktów zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ - najkorzystniejsza oferta.

Pakiet II: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentów wynik przetargu ogłoszony zostanie  w przyszłym tygodniu.

 

 


 

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych na rok 2018 

       Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr2 w Przeworsku  ogłasza przetarg  nieograniczony na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki  Szkoły Podstawowej Nr2 w Przeworsku

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2

                       ul. Lwowska 11,  37-200 Przeworsk

 

Osoba wyznaczona do kontaktów:
Elżbieta Kowal – samodzielny referent, tel 16-648-64-41

 

Dostawy na adres: ul. Lwowska 11,  37-200 Przeworsk

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w szkole Podstawowej Nr 2 w Przeworsku w roku kalendarzowym 2018.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące pakiety:

 

Pakiet I: artykuły spożywcze ( załącznik 3.1)

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Kod CPV: CPV: 03142500-3,  03200000-3, 15235000-4,  1530000-1, 15400000-2, 15500000-3, 15600000-4, 15800000-6,

 

Pakiet II: Produkty zwierzęce, mięso i wędliny ( załącznik nr 3.2 )

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

 Kod CPV: 15100000-9,  15111000- 9   15112000-6 15113000-8,

Sukcesywne dostawy będą wykonywane codziennie w godzinach od 7:00 do 8:00.

Szczegółowe zamówienie na każdą z dostaw Zamawiający złoży telefonicznie lub osobiście przez intendenta podczas dostarczania towaru w dniu poprzedzającym dostawę.

Dowóz na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania umowy: od dnia 02.01.2018 do dnia 31.12.2018 r.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodów wymienionych w art. 24 i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 80%.

                                       Termin dostawy  - 20%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj: w sekretariacie  Szkoły Podstawowej Nr 2  w Przeworsku, ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk

Termin składania ofert upływa dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2017r. o godz. 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (adres j.w.). 
Ogłoszenie wyników w dniu  15  grudnia 2017r                                                                                                                                                                           
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej  http://www.sp2przeworsk.nets.pl/    lub w siedzibie Zamawiającego (księgowość)

 

Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przeworsk,  06.12.2017r.   

Załączniki:

1)     

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2)     

Załącznik nr  1 do specyfikacji – Formularz ofertowy

3)     

Załącznik nr 2 do specyfikacji -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4)     

Załącznik nr 3.1 - 3.2 do specyfikacji – Formularz cenowy

5)     

Załącznik nr 4 do specyfikacji – Wzór umowy


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.