PDF Drukuj Email

  


 

      Uczniowski Klub Sportowy  "OLIMPIA „

 działający przy Szkolne Podstawowej nr 2 w Przeworsku

 

Organizuje Zimowisko w Murzasichlu koło Zakopanego

w dniach od 11 lutego do 15 lutego 2019 r.( pierwszy tydzień ferii zimowych ).

 

W PROGRAMIE ZIMOWISKA ZAPLANOWANO:

Doskonalenie  jazdy na nartach na stokach w Murzasichlu , wyjazd na stok „ Rusiński”, kulig z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek,  pobyt na Termach w Chochołowie. Zwiedzanie Zakopanego.

 

Zapewniamy:  

Noclegi, karnety, autokar, pełne wyżywienie : śniadania, obiady, kolacje i prowiant na drogę powrotną, fachową opiekę, ubezpieczenie NW.

Sprzęt narciarski można wypożyczyć na miejscu, za dodatkową opłatą  na czas pobytu w Murzasichlu.

 

KOSZT POBYTU DZIECKA NA ZIMOWISKU WYNOSI 730 ZŁ

(przy grupie 35 osobowej).

                                                                                                 

Zapisy oraz wpłata zaliczki w wysokości 200 zł. w pokoju nr 10 (kantorek nauczycieli wychowania fizycznego)  do  20 grudnia 2018 r.  

Zaliczki przyjmować będą: p. Małgorzata Rybak –Bilska, p. Danuta Piekło , p. Marian Pieniążek.

 


 

 Regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły 

 

         Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o systemie oświaty oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75)

I. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:

1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach (uzależnionych od regulaminu świetlicy oraz pracy szkoły).

2. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy świetlicy oraz od chwili odebrania z grupy lub z klasy.

3. Dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy w godzinach od 6.45 do 16.00.

4. Uczniowie kl. II i III samodzielnie przychodzą do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć.

II. Odbiór dzieci ze szkoły:

1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Nauczyciel odprowadza dzieci po zajęciach do świetlicy (przekazuje opiekę nad nimi wychowawcy świetlicy).

3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.

4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:

·         nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

·        wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

·        jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub osobę pełniącą dyżur, aby podjęła decyzję czy należy wezwać policję.

5. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

6. Gdy rodzic/opiekun lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce z uzasadnionych powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie.

7. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności pielęgniarka (a kiedy jej nie ma wychowawca), informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodziców osoba musi przy odbiorze dziecka okazać się dowodem tożsamości. Odbiór dziecka potwierdza czytelnym podpisem w sekretariacie szkoły.

8. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.

9. Wychowawca klasy I –III zamieszcza nazwiska dzieci posiadających pozwolenie na samodzielny powrót w dzienniku lekcyjnym, w rubryce „Notatki".

10. Sporadyczny, samodzielny powrót dziecka udokumentowany jest stosownym oświadczeniem, które mają obowiązek złożyć rodzice/prawni opiekunowie. Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w klasie. III.

11. Odbiór dziecka przez dziecko:

·        Jeżeli chodzi o upoważnienie rodzeństwa, to należy dokonać w tym miejscu dodatkowego rozróżnienia. Trzeba bowiem zauważyć, że nie w każdym przypadku takie upoważnienie będzie skuteczne. Zgodnie bowiem z treścią art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej k.c., osoby, które nie ukończyły jeszcze 13 lat nie mają zdolności do czynności prawnych
a więc nie mają prawa do dokonywania czynności prawnych. W omawianym przypadku będzie to oznaczało brak zdolności bycia podmiotem upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły i faktycznej realizacji tego upoważnienia.
W związku z tym do upoważnienia osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
(a więc osoby, która ukończyła lat 13) wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego – na podstawie odpowiedniego stosowania art. 17 k.c. Z kolei upoważnienie dziecka, które jeszcze nie ukończyło lat 13 będzie prawnie nieskuteczne, gdyż czynności prawne takich osób są z mocy prawa nieważne (art. 14 § 1 k.c.).

 

·        Oczywiście mogą wystąpić sytuacje, kiedy rodzice będą domagać się ażeby dziecko młodsze mogło być odbierane przez rodzeństwo, które nie ukończyło jeszcze 13 lat. Wówczas należy uznać, że decyzja rodziców jest realizacją ich władzy rodzicielskiej. Jednakże należy wówczas poinformować rodziców o regulacjach prawnych w tym zakresie, oraz o tym, że pełna odpowiedzialność związana z ewentualnym wypadkiem będzie obciążała wyłącznie rodziców. W związku z tym dyrektor szkoły powinien uzyskać od rodziców szkoły wyraźne oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie.

 

·        Należy zauważyć, że na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) dziecko
w wieku do 7 lat, poza strefą zamieszkania, może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Na drodze publicznej dzieckiem w wieku do 7 lat może zatem zaopiekować się także dziecko, które ukończyło 10 lat
i mogą razem przebyć drogę ze szkoły do domu. Trzeba jednak stwierdzić, że
z przepisów dotyczących regulacji ruchu drogowego nie wynikają jeszcze zasady dotyczące prawa do odbioru dzieci ze szkoły lub placówki oświatowej. Rodzice dziecka powinni respektować obowiązujące zasady odbierania dzieci uczęszczających do szkoły, określone w statucie szkoły.

 

·        Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 

Zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku

  PLAN  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH

 

 

Lp

 

Przedmiot

zamówienia

 

Rodzaj zamówienia

Przewidywany

tryb udzielenia

zamówienia

Orientacyjna wartość

netto zamówienia

w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

1.

 

 

Artykuły spożywcze

 

dostawa

 

Przetarg

nieograniczony

 

168 000,00

 

Listopad 2018

 


 

 

Przeworsk, dnia  19.12.2017

 

Zamawiający

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Lwowska 11

37-200 Przeworsk

 

                                                    Wykonawcy

                                                        uczestniczący w postępowaniu

                                                        nr 1/2017.

 

 

                                                                                    INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

 

Nazwa zamówienia : Dostawa artykułów spożywczych

Zamawiający:   Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk, działając na mocy art.86, ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych    (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm)  zwana dalej ustawą   Pzp zawiadamia, że:

1.      Otwarcie ofert odbyło się w dniu   15.12.2017 godz. 11.00

       w Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk

2.      Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi:

           Pakiet II:  Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne   67 782 zł

3.      Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Pakiet II: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

 

Nazwa  firmy  i  adres Wykonawcy

 

 

Cena

 

Termin

dostawy

Liczba przyznanych punktów w kryterium cena + termin dostawy

 

Termin realizacji zamówienia

 

Warunki płatności

 

 

Zakład  Rzeźniczo – Wędliniarski

Karol  Benbenek

ul. Podzamcze

 37-200 Przeworsk

 

 

 

59 151,19

 

 

7.00 – 7.30

 

 

100

 

 

02.01.2018 – 31.12.2018

 

Zgodne

z SIWZ

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OLIMPEK

Sp. Z o.o.

ul. Ciasna 12

35-232 Rzeszów

 

 

 

Ofertę wykluczono

z postępowania

 

 

 

 

 


 

 

Przeworsk, dnia  15.12.2017

 

Zamawiający

Szkoła Podstawowa Nr 2

Ul. Lwowska 11

37-200 Przeworsk

 

                                                    Wykonawcy

                                                        uczestniczący w postępowaniu

                                                        nr 1/2017.

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

Nazwa zamówienia : Dostawa artykułów spożywczych

Zamawiający:   Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk, działając na mocy art.86, ust.5 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych    (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm)  zwana dalej ustawą   Pzp zawiadamia, że:

1.      Otwarcie ofert odbyło się w dniu   15.12.2017 godz. 11.00

       w Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk

2.      Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  wynosi:

a)     Pakiet I:     Artykuły spożywcze :   137 862 zł

b)     Pakiet II:  Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne: ……………………….. zł

3.      Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Pakiet I: Artykuły spożywcze

 

Nazwa  firmy  i  adres Wykonawcy

 

 

Cena

 

Termin

dostawy

Liczba przyznanych punktów w kryterium cena + termin dostawy

 

Termin realizacji zamówienia

 

Warunki płatności

 

 

Firma Handlowa LOBEX

Roman Chmura Marcin Flejszar

ul. Studzińska 2, 37-200 Przeworsk

 

 

 

133 749,53

 

 

7.00 – 7.30

 

 

100

 

02.01.2018 – 31.12.2018

 

Zgodne

z SIWZ

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,

a złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny w jedynym kryterium Cena + termin dostawy - oferta uzyskała największą liczbę punktów -100 punktów zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ - najkorzystniejsza oferta.

Pakiet II: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentów wynik przetargu ogłoszony zostanie  w przyszłym tygodniu.

 

 


 

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych na rok 2018 

       Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr2 w Przeworsku  ogłasza przetarg  nieograniczony na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki  Szkoły Podstawowej Nr2 w Przeworsku

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2

                       ul. Lwowska 11,  37-200 Przeworsk

 

Osoba wyznaczona do kontaktów:
Elżbieta Kowal – samodzielny referent, tel 16-648-64-41

 

Dostawy na adres: ul. Lwowska 11,  37-200 Przeworsk

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w szkole Podstawowej Nr 2 w Przeworsku w roku kalendarzowym 2018.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące pakiety:

 

Pakiet I: artykuły spożywcze ( załącznik 3.1)

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Kod CPV: CPV: 03142500-3,  03200000-3, 15235000-4,  1530000-1, 15400000-2, 15500000-3, 15600000-4, 15800000-6,

 

Pakiet II: Produkty zwierzęce, mięso i wędliny ( załącznik nr 3.2 )

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

 Kod CPV: 15100000-9,  15111000- 9   15112000-6 15113000-8,

Sukcesywne dostawy będą wykonywane codziennie w godzinach od 7:00 do 8:00.

Szczegółowe zamówienie na każdą z dostaw Zamawiający złoży telefonicznie lub osobiście przez intendenta podczas dostarczania towaru w dniu poprzedzającym dostawę.

Dowóz na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ale nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania umowy: od dnia 02.01.2018 do dnia 31.12.2018 r.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodów wymienionych w art. 24 i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 80%.

                                       Termin dostawy  - 20%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj: w sekretariacie  Szkoły Podstawowej Nr 2  w Przeworsku, ul. Lwowska 11, 37-200 Przeworsk

Termin składania ofert upływa dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2017r. o godz. 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (adres j.w.). 
Ogłoszenie wyników w dniu  15  grudnia 2017r                                                                                                                                                                           
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej  http://www.sp2przeworsk.nets.pl/    lub w siedzibie Zamawiającego (księgowość)

 

Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przeworsk,  06.12.2017r.   

Załączniki:

1)     

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2)     

Załącznik nr  1 do specyfikacji – Formularz ofertowy

3)     

Załącznik nr 2 do specyfikacji -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4)     

Załącznik nr 3.1 - 3.2 do specyfikacji – Formularz cenowy

5)     

Załącznik nr 4 do specyfikacji – Wzór umowy


 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.