zespół interdyscyplinarny PDF Drukuj Email
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 
RODZAJE PRZEMOCY
PRZEMOC FIZYCZNA – działania z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, duszenie.
PRZEMOC PSYCHICZNA – to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystujące różnorodne mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, ciągła krytyka, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb.
PRZEMOC SEKSUALNA – to zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, bez pytania o jej zgodę, jak również w sytuacji gdy obawia się odmówić sprawcy. Przymus polega na bezpośrednim użyciu siły fizycznej przez sprawcę, na groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu.
PRZEMOC EKONOMICZNA – działanie mające na celu doprowadzić do całkowitego uzależnienia finansowego ofiary od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie ofierze podjęcie pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny.
ZANIEDBANIE – to zjawisko społeczne odnosi się w szczególności do relacji dziecko – rodzic. Będzie to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej.
 
Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Zgodnie z w/w Ustawą Rada Miasta Przeworska przejęła Uchwałę Nr V/31/11 z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przeworsku.
 
W dniu 01 marca 2011 Burmistrz Miasta Przeworska Zarządzeniem Nr 27/2011 powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy z terenu Miasta Przeworska.
 
Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku – mgr Anna Darecka
Zastępcą - Komendant Straży Miejskiej Urzędu Miasta w Przeworsku – mgr Robert Dybaś
 
INSTYTUCJE KTÓRE MOGĄ POMÓC:
PROKURATURA – PROKURATOR
MOPS – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR
POLICJA – DZIELNICOWY – OFICER DYŻURNY
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – PRACOWNIK SOCJALNY – DYREKTOR
SZKOŁA – WYCHOWAWCA – PEDAGOG – DYREKTOR
SŁUŻBA ZDROWIA – LEKARZ RODZINNY – ODZIAŁ RATUNKOWY – KIEROWNIK PORADNI UZALEŻNIEŃ
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA – PSYCHOLOG DYREKTOR
STRAŻ MIEJSKA – STRAŻNIK – KOMENDANT
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – CZŁONEK – PRZEWODNICZĄCY
PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY – OSOBA DYŻURUJĄCA
 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny D.S. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie 37-200 Przeworsk ul. Krakowska 6
 
Bezpłatnej Pomocy Udzielają:
 
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.