WSDZ PDF Drukuj Email

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W PRZEWORSKU

 

I.        Wprowadzenie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) to celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym, które podejmuje szkoła w celu udzielenia uczniom wsparcia w procesie samookreślenia, samodoskonalenia i świadomego planowania dalszej drogi edukacji oraz własnej kariery zawodowej, a także poznawania siebie i świata przez całe życie.  

Działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego umożliwiają:

· uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego;

· wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno - zawodowych;

· wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa zawodowego;

· przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz WSDZ oraz określenie zakresu ich odpowiedzialności;

· zaplanowanie działań w cyklu kształcenia. 

II.     PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

      Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w przedszkolach, szkołach i placówkach regulują m. in. : 

· Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

· Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno -wychowawczej szkoły.

· Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.  w sprawie doradztwa zawodowego.

· Statut Szkoły

III. CELE DORADZTWA ZAWODOWEGO 

       Cel główny:

· Wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

       Cele szczegółowe:

· Wstępne zapoznanie dzieci z oddziałów przedszkolnych z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

· Zapoznanie uczniów klas I – VI z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

· Wspieranie uczniów klas VII – VIII w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

IV. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DORADZTWEM ZAWODOWYM I ICH ADRESACI 

      Działania związane z doradztwem zawodowym kierowane są do trzech grup adresatów:

· uczniów,

· rodziców,

· nauczycieli.

Działania kierowane do uczniów:

· udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;

· prowadzenie zajęć w ramach lekcji wychowawczych i zajęć edukacyjnych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych;

· prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII;

· aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;

· prowadzenie kół zainteresowań;

· organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

· stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne;

· umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych;

· informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych;

· umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju edukacyjno - zawodowego);

· organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów;

· organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami innowacyjnych rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy);

· organizowanie wycieczek zawodoznawczych;

· umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno - zawodowej poprzez strony internetowe szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne;

· organizowanie kącików zawodoznawczych, np. w świetlicy szkolnej, w salach edukacji wczesnoszkolnej;

· udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych;

· prowadzenie projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym. 

      Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:

· umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;

· prowadzenie lekcji otwartych;

· organizowanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej;

· inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

· organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;

· udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;

· wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego. 

      Działania kierowane do rodziców:

· organizowanie spotkań informacyjno - doradczych z doradcą zawodowym w szkole;

· inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy;

· organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;

· prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno - zawodowych uczniów;

· informowanie o targach edukacyjnych;

· udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę internetową szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne);

·  włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową
i doradztwem zawodowym. 

V. REALIZATORZY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM 

  Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów są realizowane podczas:

· zajęć doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII prowadzonych przez doradcę zawodowego;

· zajęć z wychowawcą;

· innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć  dodatkowych;

· indywidualnych porad i konsultacji;

· innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (jak np. szkolne targi edukacyjne, projekty edukacyjne, konkursy) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, festiwalu zawodów, w wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy i in.).  

W realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej), nauczyciele - wychowawcy w świetlicy szkolnej, nauczyciele - bibliotekarze, specjaliści - pedagog, doradca zawodowy, logopeda oraz inne osoby zatrudnione w szkole (np. pielęgniarka szkolna).  

Zakresy działań z obszaru doradztwa dla poszczególnych osób i forma organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Dyrektor:

· odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;

· współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;

· wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;

· zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

· organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.  

Doradca zawodowy:

· prowadzi zajęcia doradztwa zawodowego;

· określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

· pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

· wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

· prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;

· systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;

· planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;

· gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe;

· współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym;

· przygotowuje projekt WSDZ;

· gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym;

· współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno - gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego. 

Wychowawcy:

· określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

· eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

· włączają do swoich planów wychowawczo - profilaktycznych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

· realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;

· wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;

·  współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno - zawodowej ich dzieci;

·  współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej):

· określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

· eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;

· współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

· prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, przygotowują uczniów do udziału w konkursach;

· organizują w sali edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze;

· współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Specjaliści:

·  określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

·  włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;

· współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;

· włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);

· współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Nauczyciele - wychowawcy w świetlicy szkolnej:

·  włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej;

·  organizują w sali kąciki zawodoznawcze;

·  rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;

·  wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

·  udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z pomocy doradcy zawodowego.

Nauczyciele - bibliotekarze:

·  współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

·  opracowują, aktualizują i udostępniają zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;

·  włączają się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego. 

Inne osoby zatrudnione w szkole np. pielęgniarka:

· współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

· udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów;

· organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów. 

VI. SIEĆ WSPÓŁPRACY 

W obszarze doradztwa zawodowego szkoła współpracuje m.in. z :

· Poradnią psychologiczno - pedagogiczną (PPP) w zakresie: diagnozowania predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów; udzielania pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery, prowadzenia szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych; 

·  Ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie: organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym, przygotowywania publikacji z zakresu doradztwa zawodowego. 

· Biblioteką miejską, pedagogiczną w zakresie: wspierania nauczycieli w pozyskiwaniu, informacji edukacyjno - zawodowych, gromadzenia i udostępniania doradcom zawodowym i nauczycielom publikacji z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzenia spotkań, wykładów i warsztatów, rozwijających zainteresowania uczniów. 

·  OHP, Młodzieżowym Centrum Kariery w zakresie: informowania o zmianach i trendach na lokalnym i krajowym rynku pracy; przedstawiania prognozy zapotrzebowania wśród pracodawców na pracowników; udostępniania zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych; współorganizowania przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego; współorganizowania spotkań informacyjno - doradczych, np. dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy, wspierania nauczycieli i rodziców w działaniach doradczych; udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych. 

· Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w zakresie: organizowania szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu doradztwa zawodowego; przygotowywania publikacji z zakresu doradztwa zawodowego; opracowywania dokumentów wspierających pracę doradcy zawodowego (programy, wzorcowe rozwiązania, e-zasoby); prowadzenie platformy Moodle z informacjami, zasobami z zakresu doradztwa zawodowego. 

Szkoła współpracuje także z innymi podmiotami, które angażują się w działania z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w zależności od bieżących potrzeb i możliwości.

 

    

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.