Wojewódzk Konkurs Logopedyczny "Trzeszczące wierszyki" PDF Drukuj Email

 REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

TRZESZCZĄCE WIERSZYKI W AFRYCE 

objętego patronatem

Burmistrza Miasta Przeworska dr Leszka Kisiela

 

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

 

CELE KONKURSU:

- upowszechnianie kultury żywego słowa
- wzbogacanie zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi

- rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni uczniów
- zwrócenie uwagi na piękno mowy ojczystej

- rozwijanie zainteresowań literackich i czytelniczych

 

Założenia organizacyjne:

1.     Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – III szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

2.    Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:

- klasy specjalne I-III, oraz dzieci ze spektrum autyzmu klas I-III
- klasy 0-I
- klasy II
- klasy III.

3.   Zadania konkursowe dla poszczególnych kategorii:
a) uczniowie klas 0-I i klas specjalnych I-III oraz dzieci ze spektrum autyzmu klas I-III wykonują ilustrację  lub komiks,  na których  znajdzie się co najmniej 5 przedmiotów
z głoskami: sz, ż, cz, dż i r (W tym roku zachęcamy do wykonania pracy plastycznej, która będzie opowiadała o ludziach, ich zwyczajach oraz przyrodzie afrykańskiego lądu)
b) uczniowie klas II tworzą wiersz składający się z dwóch zwrotek, w których znajdą się wyrazy zawierające głoski: sz, ż, cz, dż i r (W tym roku zachęcamy do napisania wiersza, który będzie opowiadał o ludziach, ich zwyczajach oraz przyrodzie afrykańskiego lądu)
c) uczniowie klas III tworzą wiersz składający się z trzech zwrotek, w których znajdują się wyrazy zawierające głoski: sz, ż, cz, dż i r (W tym roku zachęcamy do napisania wiersza, który będzie opowiadał o ludziach, ich zwyczajach oraz przyrodzie afrykańskiego lądu).

4.   Praca plastyczna w formacie A4 może być wykonana dowolną techniką plastyczną.

5.   Wiersze mają  być napisane odręcznie, na kartce formatu A4.

6.   Każda praca powinna być wykonana samodzielnie.

7.   Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 prace w każdej kategorii wiekowej.

8.   Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac literackich i plastycznych przez Organizatora.

9.   Do pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1) oraz oświadczenie zawierające zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby Organizatora konkursu (załącznik nr 2).

10. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 25.03.2019 r. na adres Organizatora:
   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja

         ul. Lwowska 11    37-200 Przeworsk

         z dopiskiem: II Wojewódzki Konkurs Logopedyczny „Trzeszczące wierszyki
         w Afryce”
.

11. Prace pod względem merytorycznym, artystycznym i estetycznym oceni jury powołane 
     przez Organizatora, które wyłoni laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.

12. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora z dniem ich doręczenia.

13. Konkurs został wpisany na listę konkursów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

14.  Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela logopeda Szkoły            

      Podstawowej nr 2 w Przeworsku Dorota Czarny-Konieczny, tel. 16 648 72 56.

 

Ogłoszenie wyników:
1.
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Szkoły Podstawowej
    nr 2 w Przeworsku www.sp2przeworsk.nets.pl  i www.facebook.com/sp2.przeworsk
    do dnia  5.04.201
9 r.
2.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Szkole   

    Podstawowej nr 2 w Przeworsku.
3. Podczas imprezy podsumowującej konkurs nagrodzone prace literackie przedstawią ich  

    autorzy, prace plastyczne zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej.
4. O terminie imprezy podsumowującej konkurs opiekunowie laureatów zostaną
    powiadomieni indywidualnie.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane przez organizatora  w pamiątkowej  
    książce.
Załącznik nr 1


METRYCZKAImię i nazwisko dziecka ………………….……………………………………...............................

Kategoria wiekowa ……………………………………………………………................................

Nazwa placówki/adres/tel.

…………………………………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………….............................

Imię i nazwisko/tel. do opiekuna ………………………………………………...............................

……………………………………………………………………………………….........................

 

……………………………

Miejscowość i data

 

 


 

Załącznik nr 2

 

 

.................................. , dn. ...................................

                                                                                       (miejscowość)                                            (data)

 

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka .................................................................................... przez Organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Logopedycznego „Trzeszczące wierszyki w Afryce”.

 

 

......................................................................                                                                           ........................................................
 (imię i nazwisko obojga rodziców/ opiekunów prawnych)                                                                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.