Wojewódzk Konkurs Logopedyczny "Trzeszczące wierszyki" PDF Drukuj Email

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

„TRZESZCZĄCE WIERSZYKI”

 

objęty honorowym patronatem

Burmistrza Miasta Przeworska dr Leszka Kisiela

 

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

 

CELE KONKURSU:

- upowszechnianie kultury żywego słowa
- wzbogacanie zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi

- rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni uczniów
- zwrócenie uwagi na piękno mowy ojczystej

- rozwijanie zainteresowań literackich i czytelniczych

 

Założenia organizacyjne:

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – III szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

2.      Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:

- klasy specjalne I-III
- klasy 0-I
- klasy II
- klasy III.

3.      Zadania konkursowe dla poszczególnych kategorii:
a) uczniowie klas 0-I i klas specjalnych I-III wykonują ilustrację lub komiks, na których  znajdzie się co najmniej 5 przedmiotów z głoskami szumiącymi: sz, ż, cz, dż
b) uczniowie klas II tworzą wiersz składający się z dwóch zwrotek, w których znajdą się wyrazy zawierające głoski szumiące: sz, ż, cz, dż
c) uczniowie klas III tworzą wiersz składający się z trzech zwrotek, w których znajdują się wyrazy zawierające głoski szumiące: sz, ż, cz, dż

4.      Praca plastyczna w formacie A4 może być wykonana dowolną techniką plastyczną.

5.      Wiersze mają  być napisane odręcznie, na kartce formatu A4.

6.      Każda praca powinna być wykonana samodzielnie.

7.      Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 prace w każdej kategorii wiekowej.

8.      Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac literackich i plastycznych przez Organizatora.

9.      Do pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik nr 1) oraz oświadczenie zawierające zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych                          i wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby Organizatora konkursu (załącznik nr 2).

10. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 23.03.2018 r. na adres Organizatora:


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja

ul. Lwowska 11

37-200 Przeworsk

z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Logopedyczny „Trzeszczące wierszyki”

     11. Prace pod względem merytorycznym, artystycznym i estetycznym oceni jury powołane  przez Organizatora, które wyłoni laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.

     12. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora z dniem ich doręczenia.

13. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela logopeda Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku Dorota Czarny-Konieczny, tel. 16 648 72 56.

Ogłoszenie wyników:

1.      Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku www.sp2przeworsk.nets.pl i www.facebook.com/sp2.przeworsk do dnia 11.04.2018 r.

2.      Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku.

3.      Podczas imprezy podsumowującej konkurs nagrodzone prace literackie przedstawią ich autorzy, prace plastyczne zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej.

4.      O terminie imprezy podsumowującej konkurs opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni indywidualnie.

5.      Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane przez organizatora w pamiątkowej książce.Załącznik nr 1


METRYCZKAImię i nazwisko dziecka ………………….……………………………………...............................

Kategoria wiekowa ……………………………………………………………................................

Nazwa placówki/adres/tel.

…………………………………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………….............................

Imię i nazwisko/tel. do opiekuna ………………………………………………...............................

……………………………………………………………………………………….........................

 

……………………………

Miejscowość i data

 

 


 

Załącznik nr 2

 

 

.................................. , dn. ...................................

                                                                                       (miejscowość)                                            (data)

 

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka .................................................................................... przez Organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Logopedycznego „Trzeszczące wierszyki”.

 

 

......................................................................                        ........................................................
 (imię i nazwisko obojga rodziców/ opiekunów prawnych)                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates download top famous people Valid XHTML and CSS.